Tag: ผลกระทบต่อการใช้ยาของมารดาให้นมบุตร

กำจัดไขมันด้วยความเย็น ทางเลือกคนอยากหุ่นสวย
1619 views

ภาวะของการมีบุตร ยาก

โดยทั่วไปแล้ว หญิงไทยเรามีอัตราเฉลี่ยของการมีบุตรยากอยู่ที่ประมาณ 10-20% ของประชากรทั่วประเทศ และตัวเลขดังกล่าวมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากในปัจจุบันนั้น ประเทศที่กำลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาแล้วนั้น หญิงสาวทั่วไปนิยมแต่งงานช้าลง เพราะมีภาระด้านการงานมากขึ้น รวมทั้งปัญหาต่างๆ เช่น เลือกมาก ไม่ต้องการครองคู่กับผู้ชาย หรือแม้กระทั่งคิดว่าสามารถอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียว อีกทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เกิดขึ้น ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทางด้านการแพทย์ในปัจจุบัน ทำให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถแก้ไปปัญหาดังกล่าวให้กับคู่สมรสได้...

การเกิดมะเร็งเต้านม
1607 views

การใช้ยาขณะให้นมบุตร Medications in the Breast-feeding mother

Medications in the Breast-feeding mother หรือ การใช้ยาในมารดาที่ให้นมบุตร โดยหลักการทั่วไปในการใช้ยาของมารดาที่ให้นมบุตรนั้นมีดังนี้ พิจารณาว่าจำเป็นต้องใช้ยาจริงๆ และสามารถเลื่อนการใช้ยาออกไปได้หลังหย่านมหรือไม่ เลือกใช้ยาที่ยอมรับกันว่ามีความปลอดภัยในทารก หรือมีการรับรองจากบริษัทผู้ผลิต หลีกเลี่ยงการใช้ยาที่ทราบว่ามี toxicity ทั้งในผู้ใหญ่และเด็ก หลีกเลี่ยงการใช้ยาใหม่ๆที่มีข้อมูลน้อย ให้ใช้ยาที่ออกมานานและมีผลการใช้ยาในมารดาที่ให้นมลูกว่าไม่มีอันตราย เลือกใช้ยาที่ผ่านไปน้ำนมได้ยาก...