อาหารเพื่อสุขภาพ

อาหารหลักคือผัก เนื้อสัตว์เป็นรสชาด เพื่อสุขภาพที่ดีของการกินดีอยู่ดีมีความสุข